activity

ความแตกต่างระหว่างเหล็กเพลาขาวและเพลาดำ SS400 และ S20C 

ในสมัยนี้ต่างประเทศได้มีการพัฒนาคุณภาพเหล็กไปเยอะแล้ว ต้องยอมว่าเกรดSS400 สำหรับต่างประเทศแทบจะไม่ใช้และแทบจะไม่อยากผลิตด้วยซ้ำ เค้าถือว่าเป็นเหล็กSS400คุณภาพต่ำ เนื่องจากไม่มีการควบคุมทางค่าทางเคมีเรื่องคาร์บอน 

July 1, 2019
เหล็กเพลาขาว

ความแตกต่างระหว่างเหล็กเพลาขาวและเพลาดำ SS400 และ S20C

ความแตกต่างระหว่างเหล็กเพลาขาวและเพลาดำ SS400 และ S20C  ในสมัยนี้ต่างประเทศได้มีการพัฒนาคุณภาพเหล็กไปเยอะแล้ว ต้องยอมว่าเกรดSS400 สำหรับต่างประเทศแทบจะไม่ใช้และแทบจะไม่อยากผลิตด้วยซ้ำ เค้าถือว่าเป็นเหล็กSS400คุณภาพต่ำ เนื่องจากไม่มีการควบคุมทางค่าทางเคมีเรื่องคาร์บอน 
June 13, 2018
เหล็กเพลาขาว

Carbon Steel